Skip to content

1) De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op élke contractuele relatie met ECORENS. Ingeval van tegenstrijdigheid met andere contractuele documenten krijgen onderstaande voorwaarden stééds voorrang en in elk geval vullen ze die aan.

2) Prijsoffertes gelden, behoudens andersluidend beding, 90 dagen. Meerwerken worden steeds in regie aangerekend. De geoffreerde prijs dekt géén rekenkundige vergissingen noch leemtes/onnauwkeurigheden in plans/bestekken. Van zodra het voorwerp van een tegen vaste prijs aangegane overeenkomst ook maar enigszins wordt gewijzigd, wordt zij geacht van bij aanvang in regie te zijn aangegaan.

De opgegeven prijs dekt enkel de te verwachten prestaties/materialen die met de uitvoering van een gemiddeld gelijkaardig werk (zonder onvoorziene omstandigheden) gepaard gaan.  Geleverde prestaties/materialen boven/buiten dergelijk referentiewerk zullen in regie worden aangerekend. Worden, tenzij zij uitdrukkelijk worden vermeld, bijvoorbeeld niet inbegrepen in de opgegeven prijs:

– (door derden of klant veroorzaakte) wachturen op de werf. Elk begonnen uur telt als volledig uur;

– een werf die op de overeengekomen dag helemaal niet kan worden aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding van 250 € per voorziene werkkracht;

– levering en plaatsing van stellingen, hoogtewerkers, kranen, liften, hangbruggen e.d.m.;

– uren/kosten i.v.m. werkvergunningen en andere formaliteiten verbonden aan bijv. het verkrijgen van toegang tot de bouwplaats.

De offerte en de door ECORENS geoffreerde prijs hebben steeds uitsluitend betrekking op de levering en/of plaatsing van onderdelen die er expliciet in staan opgelijst. Nooit kan een ruimere verbintenis worden afgeleid uit het voorafgaandelijk ter beschikking gestelde lastenboek of andere documenten uit de eigen opdracht van de medecontractant of uit de totaalopdracht van het project; Zelfs niet wanneer in de offerte nummering of andere verwijzingen naar dergelijke documenten zou worden overgenomen en bijvoorbeeld evenmin wanneer de medecontractant de aanvaarde offerte terugbezorgt met een begeleidende bestelbon met standaardverwijzing naar de toepasselijkheid van het lastenboek.

Bouwkundige werken, die gebruikelijk niet behoren tot de opdracht van een aannemer-technieken, zijn, tenzij uitdrukkelijk voorzien, nooit begrepen in de offerte. Zonder exhaustief te zijn, gaat het daarbij bijvoorbeeld om rioleringswerken, grote betonboringen (>160mm) of metselwerken.

3) Een door ECORENS aangegeven of bevestigde aanvangs- en/of uitvoeringstermijn is steeds louter indicatief. Enkel indien ECORENS zich, bij wijze van resultaatsverbintenis, schriftelijk in duidelijke bewoordingen verbindt om een aanvangs- en/of uitvoeringstermijn stipt na te leven, zal deze voor haar bindend zijn. Toevoegingen van de cliënt op de hem bezorgde offerte gelden niet als (stilzwijgende) aanvaarding door ECORENS van dergelijke termijn.

4) Behoudens andersluidend akkoord is voor elke opdracht een voorschot t.b.v. 30% verschuldigd. ECORENS kan niet worden gehouden de werken aan te vatten alvorens dit voorschot is betaald. De werken worden in elk geval steeds gefactureerd naargelang hun vordering.

5) De medecontractant garandeert uitdrukkelijk:

– dat (indien toepasselijk) de bestelde werken vergund zijn (conform alle publiek- én privaatrechtelijke voorschriften) en voorziet (gratis) stromend water en elektriciteit op de werkplaats;

– dat er geen bijzondere risico’s bestaan op beschadiging van bestaande zaken, behoudens diegene die vooraf uitdrukkelijk schriftelijk werden meegedeeld. De medecontractant ontslaat ECORENS van elke onderzoeks- en vrijwaringsplicht dienaangaande en neemt zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen tegen schade.

– dat de werkplek normaal bereikbaar en toegankelijk is, tevens hygiënisch en desgevallend voorzien van de nodige signalisatie en veiligheidsvoorzieningen; Bij gebreke waaraan ECORENS zich ook het recht voorbehoudt de werken te verdagen;

– Indien ECORENS wordt verzocht om objecten te verplaatsen, zal dit steeds op risico van de medecontractant gebeuren.

– Indien de leveringen en/of uitvoering der werken door ECORENS verticale verplaatsingen behoeven, zal de medecontractant steeds voor zijn eigen rekening en op eigen risico voorzien in de aanwezigheid van daartoe geschikte hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld hoogtewerkers, kranen, liften, …

6) De medecontractant dient alle door ECORENS uitgevoerde werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Het einde der werken geldt derhalve als stilzwijgende oplevering. Klachten omtrent zichtbare gebreken/non-conformiteit zijn niet langer aanvaardbaar en worden voor onbestaande gehouden vanaf 5 kalenderdagen na het einde van de werken. Enkel schriftelijke klachten zullen een geldig bewijs vormen van de tijdigheid van de klacht. De uitgevoerde werken worden in elk geval steeds ten laatste als opgeleverd beschouwd na het verstrijken van deze termijn.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsluitend tot vergoeding aanleiding geven indien de goederen/werken niet door de medecontractant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd tijdens of na de werken. Bovendien is een vordering op grond van verborgen gebreken slechts mogelijk tot 3 jaar na de oplevering/aanvaarding der werken en is een eventuele door ECORENS  verschuldigde schadevergoeding beperkt cfr. art. 7.

7) Het is ECORENS toegestaan de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming uit te laten voeren. Voor zover ECORENS bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden is zij niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door deze derden. ECORENS zelf is enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude, opzettelijke fout en zware fout. De medecontractant draagt steeds en exclusief elke gebeurlijke aansprakelijkheid op grond van burenhinder (art. 544 B.W.) en elke andere vorm van foutloze aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit de werken van ECORENS;

ECORENS is uit hoofde van de uitgevoerde werken nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

8) De Bouwheer heeft conform art. 1794 B.W. het recht de aanneming op gelijk welk ogenblik en door zijn loutere wil, te beëindigen mits vergoeding voor het geleverde werk en materialen. Daarenboven dient de bouwheer de aannemer te vergoeden voor winstderving die forfaitair wordt vastgesteld op 30 % van het nog niet uitgevoerde deel van de aanneming (aanbestedingsbedrag incl. BTW), onverminderd het recht van ECORENS om desgevallend grotere reeds gedane uitgaven en/of winstderving te bewijzen.

9) De prijs is, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur contant betaalbaar op de zetel van ECORENS alwaar de overeenkomst ook wordt geacht tot stand te zijn gekomen. De betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden nadat het volledige bedrag onherroepelijk op rekening van de verkoper is bijgeschreven.

Vervallen facturen brengen vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest op t.b.v. 1 % per aangevangen maand, meer een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €. (Enkel) t.a.v. een klant-consument is, na ingebrekestelling, ECORENS  eenzelfde verwijlintrest verschuldigd op de sommen (niet schadevergoedingen) die hij aan zijn medecontractant zou moeten betalen.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen op naam van de medecontractant, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, ook indien gemak van betaling werd toegestaan. De niet tijdige betaling van 1, zelfs relatief beperkte factuur, geeft ECORENS in elke mogelijke hypothese het recht om haar werken op te schorten tot betaling zonder dat zulks zou kunnen worden beschouwd als rechtsmisbruik of zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

10) Geleverde materialen blijven eigendom van ECORENS tot algehele betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en in accesoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Eventuele attesten en gratis accessoires worden maar geleverd na volledige betaling van alle facturen i.v.m. de opdracht. Het risico van de geleverde goederen én werken, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, daarentegen gaat meteen over op de aanbesteder vanaf de levering/uitvoering op de werf, evenals de bewaringslast.

11) Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties.

12) Ingeval van contractuele wanprestatie, zelfs al heeft die betrekking op slechts één van verschillende bestellingen/opdrachten/overeenkomsten, behoudt ECORENS zich het recht voor om alle prestaties opzichtens die medecontractant op te schorten. Tevens behoudt ECORENS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement en kennelijk onvermogen.

13) ECORENS draagt geen contractuele aansprakelijkheid ingeval van overmacht. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): brand, oorlog, stakingen en/of lock-outs bij ECORENS, haar toeleveranciers en haar vervoerders. Pannes van nutsvoorzieningen en van werktuigen van ECORENS alsmede vertragingen in hoofde van de leveranciers van materialen en gereedschappen gelden eveneens als overmacht.

14) Alle overeenkomsten met ECORENS worden geacht aangegaan te zijn op haar maatschappelijke zetel. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de zetel van ECORENS, bevoegd. Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich. Een nietig beding zal worden gematigd tot op de hoogte dat het wettelijk wel is toegelaten.